آمار کلی

کد ملی: 229619XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنف سراجان و تشک دوزان اتومبیل شیراز خزانه دار فعال 1392/07/11 تا کنون