آمار کلی

کد ملی: 426997XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شماره 4148 کاشت و کار مهیار رئیس هیئت مدیره فعال 1392/11/12 تا کنون