آمار کلی

کد ملی: 055963XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 1

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نساجی مشکین دشت کرج عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/04/26 تا 1398/04/25
خیریه دینی تعلیماتی هدایت انصار العباس ع تهران بازرس اصلی فعال 1391/12/08 تا کنون
مهندسین مشاور بامین رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/04/21 تا 1396/12/03