آمار کلی

کد ملی: 373177XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سرمایه گذاری و خدمات گردشگری و هتل داری آبیدر سنندج بازرس علی البدل خارج شده 1394/12/22 تا 1397/03/27