آمار کلی

کد ملی: 226941XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مخابراتی و الکترونیکی موج نصر گستر بازرس علی البدل خارج شده 1390/11/15 تا 1393/03/17