آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ریسندگی و بافندگی اکریلتاب عضو هیئت مدیره خارج شده 1382/04/19 تا 1386/04/28