آمار کلی

کد ملی: 006947XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 2

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رهاب بنای پاسارگاد مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/08/25 تا 1395/07/28
آهاب سازه پردیس عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/06/16 تا 1390/07/20