آمار کلی

کد ملی: 658008XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 3

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پترو پالایش کهن مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/10/16 تا کنون
پترو پالایش اقلیم رئیس هیئت مدیره فعال 1396/10/16 تا کنون
پترو پالایش آهوان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/05/18 تا کنون
پارس آرمه رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/04/24 تا 1396/07/11