آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه سازه ماجلان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1387/04/25 تا 1398/02/21