آمار کلی

کد ملی: 129099XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آریا فناور گستران نعیم بازرس اصلی فعال 1395/02/28 تا کنون