آمار کلی

کد ملی: 188154XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی آبسازان آرمین و رایین مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/03/10 تا کنون