آمار کلی

کد ملی: 008256XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کسب و کار برخط رد کالا بازرس اصلی خارج شده 1397/08/20 تا 1398/02/21