آمار کلی

کد ملی: 182930XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشرو گامان نیک اندیش کیمیا تجارت بازرس اصلی فعال 1392/08/20 تا کنون