آمار کلی

کد ملی: 421934XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی شهرک صنعتی دورود رئیس هیئت مدیره فعال 1393/05/02 تا کنون