آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مجتمع کشت و صنعت بهار جنوب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1383/08/17 تا 1385/06/14