آمار کلی

کد ملی: 174166XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کسب و کار ایده پرور اکسین مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/06/20 تا کنون