آمار کلی

کد ملی: 280114XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مجذوب نور مجذوب بازرس اصلی فعال 1395/04/26 تا کنون