آمار کلی

کد ملی: 171873XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آتیس عمران دامون رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/06/25 تا 1395/11/03
پایدار پایه ژابیز مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1393/12/05 تا کنون