آمار کلی

کد ملی: 427041XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نام آوران کیهان گستر آسیا بازرس اصلی فعال 1396/09/25 تا کنون