آمار کلی

کد ملی: 280037XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کامیونداران خود راننده عضو هیئت مدیره فعال 1399/05/20 تا کنون