آمار کلی

کد ملی: 001332XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرتو گستر شمیران بازرس اصلی خارج شده 1391/09/11 تا 1393/02/01