آمار کلی

کد ملی: 423195XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سینا پیمان مارون رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/19 تا کنون
بی نظیر سرای یاسوج مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/06/19 تا کنون