آمار کلی

کد ملی: 299164XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زیما زرنه آریانا رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/07/28 تا 1396/10/29