آمار کلی

کد ملی: 001933XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حقوقی پارس راین مهر بین الملل نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/10/18 تا کنون