آمار کلی

کد ملی: 005781XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مدار سازان صبح صادق نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/04/29 تا 1396/06/28