آمار کلی

کد ملی: 582976XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پژوهش های علمی سایه سار دانش تاوریژ مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1397/12/06 تا کنون