آمار کلی

کد ملی: 073010XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سرزمین مزه آرین اردکان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/06/10 تا کنون