آمار کلی

کد ملی: 146131XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کاروان تجارت رهروان آرتاویل بازرس اصلی فعال 1395/09/23 تا کنون