آمار کلی

کد ملی: 006847XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ویستا طب آذر رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1391/10/18 تا کنون