آمار کلی

کد ملی: 171009XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 3

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فراز ناژ ایرانیان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1399/02/06 تا کنون
سازه آب اوجان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1398/02/10 تا 1398/04/01
فراز اندیش سهند مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/11/14 تا کنون
ناب طرح ایرانیان رئیس هیئت مدیره فعال 1394/03/09 تا کنون