آمار کلی

کد ملی: 128324XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دیبا گستر شهاب گیلدا بازرس اصلی فعال 1395/06/13 تا کنون