آمار کلی

کد ملی: 116006XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی آریانا نفت کاسپین بازرس اصلی فعال 1398/09/14 تا کنون