آمار کلی

کد ملی: 004395XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین مشاور جامع تکنیک بازرس اصلی فعال 1397/01/15 تا کنون
پیشبرد ارتباطات رواق مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/01/23 تا کنون