آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مجتمع بره پرواری قره گل لارستان رئیس هیئت مدیره فعال 1390/09/22 تا کنون