آمار کلی

کد ملی: 155271XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی تبریز عضو هیئت مدیره فعال 1398/09/30 تا کنون