آمار کلی

کد ملی: 128900XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اعضای نظام مهندسی ساختمان برخوار و میمه بازرس اصلی فعال 1396/08/23 تا کنون