آمار کلی

کد ملی: 325682XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شکوه اندیشه البرز عضو هیئت مدیره فعال 1398/08/21 تا کنون