آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن مهر مددجویان بهزیستی شهرستان قزوین بازرس اصلی خارج شده 1387/09/04 تا 1390/04/10