آمار کلی

کد ملی: 354963XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی محصولات کشاورزی برم تلخ آب گروه چهار هزارو نهصدو پنجاه وچهار بازرس اصلی فعال 1395/02/25 تا کنون