آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
یول یورد خزر رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1384/03/30 تا 1394/08/16