آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کارگزاران زیارتی استان کرمان عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/01/05 تا 1390/06/26