آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی و برق رسانی سردگاه شمال بازرس اصلی خارج شده 1386/07/04 تا 1389/04/29