آمار کلی

کد ملی: 008101XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اهورا رهنورد عطابخش رئیس هیئت مدیره فعال 1394/05/12 تا کنون