آمار کلی

کد ملی: 462090XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زرین مهر آذین سوادجان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/02/05 تا کنون