آمار کلی

کد ملی: 006413XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ویانا پلیمر آریا مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/03/30 تا کنون
ویانا پلیمر پارس رئیس هیئت مدیره فعال 1395/04/25 تا کنون