آمار کلی

کد ملی: 299250XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سه کنج بازرس اصلی فعال 1398/11/14 تا کنون