آمار کلی

کد ملی: 577997XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پایا فرایند مهام بازرس اصلی فعال 1396/11/16 تا کنون