آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اوره آمونیاک هامون منطقه آزاد چابهار بازرس اصلی خارج شده 1394/06/02 تا 1397/04/13