آمار کلی

کد ملی: 285127XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 4

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سپید سپاروک ارس رئیس هیئت مدیره فعال 1398/08/25 تا کنون
نبض سلامت مهر رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/07/30 تا کنون
توسعه تجارت فروغ چی چست رئیس هیئت مدیره فعال 1396/07/11 تا کنون
حافظ اردبیل عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/11/27 تا 1396/12/09
سهای سلامت ایرانیان کوشا عضو هیئت مدیره فعال 1392/02/22 تا کنون