آمار کلی

کد ملی: 146700XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تهویه گستر آسمان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/11/10 تا کنون